Przetargi.pl
Świadczenie usługi dowozu wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego Żuławski Słonecznik do siedziby Ośrodka mieszczącego się w budynku szkoły podstawowej w Giemlicach w roku szkolnym 2016-2017

Gmina Cedry Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-020 Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6836164 , fax. 58 6836166
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cedry Wielkie
  ul. M. Płażyńskiego 16 16
  83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie
  tel. 58 6836164, fax. 58 6836166
  REGON: 19167494500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cedry-wielkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi dowozu wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego Żuławski Słonecznik do siedziby Ośrodka mieszczącego się w budynku szkoły podstawowej w Giemlicach w roku szkolnym 2016-2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cedry Wielkie z domu do ośrodka i z ośrodka do domu w roku szkolnym 2016/2017 od dnia 01.09.2016 r. do dnia 23.06.2017 r., którzy realizują obowiązek szkolny, obowiązek nauki i obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w placówkach oświatowych. Organizacja roku szkolnego jest uregulowana rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. 46 poz. 432 z późn. zm.). 2.Dzieci niepełnosprawne mają być dowożone zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki szkolnej wynikające z kalendarza roku szkolnego 2016/2017 tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych, najkrótszą trasą z domu do placówki oświatowej i po skończonych zajęciach lekcyjnych z placówki oświatowej do domu. 3.Przewóz dzieci będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do harmonogramu. 4.Przewóz uczniów niepełnosprawnych będzie realizowany wyłącznie pod opieką opiekunów zatrudnionych przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Żuławski Słonecznik w Giemlicach. Opieka nad dziećmi będzie sprawowana przez cały czas przewozu tj. od miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka i z Ośrodka do miejsca zamieszkania. 5.Wykonawca usługi musi zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz dzieci niepełnosprawnych. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży oraz z uwzględnieniem następujących założeń: a)dzieci powinny być dowiezione do placówki oświatowej, w takim czasie, aby mogły punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym je szkolnym planem nauczania tj. w godzinach 7.30 do 9.00 b)po zakończeniu zajęć lekcyjnych dzieci powinny być odebrane z placówki oświatowej bez zbędnego oczekiwania tj. w godzinach 14.15 do 15.30 c)szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z dyrektorem Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Giemlicach i Organem Prowadzącym placówkę na postawie tygodniowego planu zajęć lekcji. Rozkład ten w zależności od występujących potrzeb może ulegać korektom w ciągu roku szkolnego 6.Przewożonych będzie łącznie około 11 uczniów niepełnosprawnych. W trakcie roku szkolnego istnieje możliwość zwiększenia liczy przewożonych dzieci. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia ich przewozu w ramach przedmiotowego zamówienia. 7.Dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich pozostają na nich również w czasie przewozu bądź mogą jechać na fotelu samochodu po przesadzeniu z wózka. 8.Pojazd, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca musi być wyposażony w: a)rampę lub windę umożliwiającą załadunek i rozładunek wózka wraz z pasażerem oraz zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w czasie podróży; b)siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami; c)pojazd ten musi zapewnić opiekunom swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. 9.W przypadku niemożliwości podstawienia własnego środka transportu, Wykonawca zabezpieczy przewóz spełniający wszystkie warunki wymagane w SIWZ. 10.W przypadku awarii autobusu na trasie i niemożliwości dalszego kontynuowania jazdy ze względów technicznych, Wykonawca na swój koszt zapewni pojazd zastępczy spełniający wszystkie wymagania postawione w SIWZ. 11.Kierowcy prowadzący pojazdy muszą wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowania dzieci oraz prowadzić pojazd w sposób łagodny by nie powodować u dzieci choroby lokomocyjnej. 12.Zamawiający wymaga aby każdy z autobusów posiadał sprawny wewnętrzny wideo monitoring 13.Pojazd uczestniczący w dowozie musi odpowiadać warunkom przewozu osób niepełnosprawnych, musi posiadać ważną opłaconą polisę ubezpieczeniową OC i NW oraz aktualne pozytywne badania techniczne. 14.Przewóz dzieci niepełnosprawnych musi być dokonywany środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób niepełnosprawnych. 15.Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego postępowania, muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności: zapewnienie opieki w czasie przewozu w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późń. zm.) i ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). 16.Zamawiający szacuje, że łącznie w ciągu całego roku szkolnego długość trasy przejazdu wyniesie około 17 900 km. Wielkość ta służy wyłącznie do porównania ofert i stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wynagrodzenia. 17.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 18.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 19.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom. 20.Cenę oferty należy traktować jako stałą i niezmienną w okresie obowiązywania umowy. 21.Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą płynąć na cenę oferty lub realizację zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset zł 00/100) 2.Termin wniesienia wadium: 29.07.2016 r. do godz. 11:00 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.: a)Pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy BS w Pruszczu Gdańskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 b)Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c)Gwarancjach bankowych d)Gwarancjach ubezpieczeniowych e)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z poźn. zm.) 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 3 lit. a. z podaniem tytułu wadium - przetarg nieograniczony - dowóz dzieci do ORW 5.Wadium wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7.Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich. 8.Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. 9.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz (np. gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty - oryginał dokumentu wadium należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich. 10.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14. 11.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest przez zamawiającego wymagane. 12.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cedry-wielkie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach