Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2016/2017

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach ogłasza przetarg

 • Adres: 89-632 Brusy, ul. Armii Krajowej 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3952920 , fax. 52 3952930
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zarząd Oświaty w Brusach
  ul. Armii Krajowej 1 1
  89-632 Brusy, woj. pomorskie
  tel. 52 3952920, fax. 52 3952930
  REGON: 00111326100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie codziennych przewozów (tj. dowóz do szkoły i odwóz ze szkoły) uczniów z terenu gminy Brusy do wyznaczonych szkół. 2. Zamówienie obejmuje przewóz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Brusy do: 1) Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach (ul. Jana Pawła II 11, Chojnice) - 23 osoby, 2) Gimnazjum nr 1 w Chojnicach (ul. Młodzieżowa 44, Chojnice) - 1 osoba, 3) Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach (ul. Gdańska 18, Chojnice) - 1 osoba, 4) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brusach (ul. Ogrodowa 2, Brusy) - 1 osoba. Przewidywana trasa przejazdu do szkół: Lendy (1) - Leśno (2) - Lubnia (1) - Główczewice (4) - Kosobudy (1) - Kinice (1) - Brusy (9) - Czyczkowy (2) - Wielkie Chełmy (1) - Małe Chełmy (2) - Asmus (1) - Męcikał (1) - Chojnice. Droga powrotna ze szkół: trasa przejazdu jak wyżej, ale w odwrotnej kolejności. W nawiasach zamieszczono liczbę osób z poszczególnych miejscowości. Łączna liczba osób: 26. 3. Dzienny limit długości trasy: do 175 km. 4. Maksymalna liczba dni przewozów nie przekroczy 193.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin zapłaty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.brusy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach