Przetargi.pl
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania.

Gmina Pszczółki ogłasza przetarg

 • Adres: 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6839128
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pszczółki
  ul. Pomorska 18 18
  83-032 Pszczółki, woj. pomorskie
  tel. 058 6839128
  REGON: 00054505300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczolki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania, w roku szkolnym 2016/17, w następujących częściach: CZĘŚĆ I Dowożenie uczniów zamieszkałych w miejscowościach: Kleszczewko, Różyny, Skowarcz, Ulkowy, Żelisławki, Rębielcz, Ostrowite i Kolnik do Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Pszczółkach i Publicznego Gimnazjum przy ul. Pomorskiej 25 w Pszczółkach oraz ich odwożenie do miejsca zamieszkania. CZĘŚĆ II Dowożenie i opieka podczas przewozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 71 C oraz odwożenie ich do miejsca zamieszkania. CZĘŚĆ III Dowożenie i opieka podczas przewozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich, przy ulicy Parkowej 1 oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu nr 6, oraz odwożenie ich do miejsca zamieszkania. CZĘŚĆ IV Dowożenie i opieka podczas przewozu uczniów niepełnosprawnych do: - Gimnazjum nr 23 przy ul. Gościnnej 17 w Gdańsku - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Hallera 16/18 w Gdańsku - Gimnazjum nr 26 przy ul. Traugutta 92 w Gdańsku - Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Wita Stwosza 23 w Gdańsku oraz odwożenie ich do miejsca zamieszkania. CZĘŚĆ V Dowożenie i opieka podczas przewozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie, przy ul. Grunwaldzkiej 1, oraz odwożenie ich do miejsca zamieszkania. CZĘŚĆ VI Dowożenie i opieka podczas przewozu ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego Żuławski słonecznik w Giemlicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala dla części I wadium w wysokości 5.000,00 zł, dla części II w wysokości 800,00 zł, dla części III w wysokości 1.200,00 zł, dla części IV w wysokości 1.800,00 zł, dla części V w wysokości 800,00 zł, dla części VI w wysokości 500,00 zł; w przypadku złożenia oferty na większą ilość części ustala się wadium w wysokości wynikającej z sumowania wartości wadium dla poszczególnych części zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury VAT
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pszczolki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach