Przetargi.pl
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk - szkoły i przedszkola - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Starzyńskiego 6 w Słupsku

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Banacha 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8432872 , fax. 59 8433129
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o.
  ul. Banacha 15 15
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8432872, fax. 59 8433129
  REGON: 22104608600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzislupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Inwestor zastępczy Miasta Słupska

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk - szkoły i przedszkola - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Starzyńskiego 6 w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku szkoły i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Starzyńskiego 6 w Słupsku w zakresie: 1.Branża budowlana: ­- ocieplenie stropodachu wentylowanego, ­- ocieplenie stropodachu niewentylowanego, - docieplenie detali elewacyjnych (attyk, okapów), - istniejące kominy wentylacyjne przemurować przy zastosowaniu cegły pełnej klinkierowej, ­- nowe czapy bloków wentylacyjnych należy pokryć papą, ­- wszystkie obróbki i opierzenia blacharskie związane z dociepleniem, pasy nadrynnowe i podrynnowe należy wymienić stosując blachę powlekaną o gr. 0,50cm ­- rynny spustowe zdemontować, wymienić na nowe z blachy powlekanej o gr. 0,50mm, pozostawić istniejące rury spustowe, ­- stropodach niewentylowany kryć jedną warstwą papy renowacyjnej polimerobitumicznej ze zintegrowaną funkcją wentylacji, ­- stropodach wentylowany budynku kryć jak wyżej, ­- wszystkie wywinięcia pod obróbki dachu (attyki i kominy) stosować papę polimerobitumiczną, ­- istniejące otwory wentylacyjne stropodachu udrożnić, ­- wykonać dodatkowe otwory w ścianach podłużnych dla stropodachu wentylowanego, ­- zamontować nowe metalowe kratki wentylacyjne, ­- rozbiórka komina dymowego z kotłowni. 2.Branża elektryczna Demontaż instalacji odgromowej na dachu budynku szkoły oraz sali gimnastycznej. Wykonanie nowej instalacji na dachu budynku szkoły oraz sali gimnastycznej na wspornikach. Roboty należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik do SIWZ, STWIOR i opis przedmiotu zamówienia w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzislupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach