Przetargi.pl
Remont budynku biurowego w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 7

Powiat Puck ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6734202 , fax. 058 6734191
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Puck
  ul. Orzeszkowej 5 5
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 058 6734202, fax. 058 6734191
  REGON: 19168639000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.puck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku biurowego w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont budynku biurowego w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 7 Remont obejmuje m.in. następujące roboty: 1. Prace budowlane na parterze budynku: a) wyburzenie dwóch ścianek działowych, posadowienie nowych w systemie płyt GK na stelażu stalowym z wypełnieniem wełną mineralną, niektóre powyżej 170 cm szklane w profilach PCV, b) ocieplenie posadzki na gruncie, c) montaż modułowego sufitu podwieszanego w sali przyjęć petentów, d) wymianę stolarki okiennej w Sali obsługi oraz w Sali przyjęć petentów, e) poszerzenie istniejących otworów drzwiowych do 100 cm i wymiana istniejących nadproży - wymiana stolarki drzwiowej, f) wyremontowanie na zewnątrz budynku, a przy kotłowni odtworzenie studzienek umożliwiających dopływ światła do okien położonych poniżej poziomu terenu (studzienki należy zabezpieczyć ażurową pokrywą przed wpadnięciem ludzi i zwierząt), g) wymianę zniszczonych posadzek, h) wyrównanie tynków wewnętrznych i malowanie ścian, i) realizację pozostałych robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. Roboty remontowo-budowlane nie obejmują piwnicy i piętra budynku. 2. Demontaż starego oraz montaż nowego kotła gazowego w kotłowni budynku łącznie z instalacją wewnętrzną gazu, z wyłączeniem elementu stacji zmiękczania wody, 3. Instalację elektryczną wewnętrzną (parter budynku i pomieszczenie kotłowni z wyłączeniem piwnicy). Z realizacji wyłączony zostaje montaż okablowania komputerowego 230 V. 4. Instalację zimnej, ciepłej wody użytkowej. Zakres robót obejmuje wymianę całej instalacji wody łącznie z wodomierzem. Piony wody doprowadzić należy do piętra i zamontować zawory odcinające. 5. Instalację kanalizacji sanitarnej. Zakres prac obejmuje montaż przewodów z rur PVC oraz likwidację niewykorzystanych instalacji żeliwnych z wyłączeniem elementu odprowadzania skroplin. 6. Instalację centralnego ogrzewania. Instalację CO łącznie z kotłem należy wymienić na kocioł gazowy o mocy 48,5 kW. Wyprowadzoną instalację CO na piętro należy zakończyć zaworami odcinającymi (bez montażu grzejników w piwnicy). Wykonanie Instalacji schładzania powietrza zostaje wyłączone z realizacji. Wykonanie okablowania telefonicznego zostaje wyłączone z realizacji. 7. Zakres robót realizować należy zgodnie ze SIWZ, Projektami budowlanymi oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. W skład dokumentacji przetargowej wchodzą również Przedmiary robót, które mają jedynie charakter pomocniczy, załączenie ich do SIWZ ma na celu ułatwienie sporządzenia oferty przez Wykonawcę. (Wynagrodzenie Wykonawcy posiada charakter ryczałtowy). Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarom robót należy przypisać charakter dokumentów pomocniczych. Prace powinny być zrealizowane przy użyciu materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej, posiadających odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania, wynikających wprost z dokumentacji projektowych, jak również koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. 8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty. Uwaga ! Od wykonawców oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 9. Uwaga ! Z postępowania wyłączone zostają, zawarte i zobrazowane w dokumentacjach projektowych i przedmiarach, roboty obejmujące piwnicę budynku (z wyjątkiem prac niezbędnych do wykonania w kotłowni) oraz piętra budynku (z wyjątkiem prac niezbędnych, umożliwiających w przyszłości kontynuowanie remontu na tym poziomie). 10. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą ze wskazaniem tej części zamówienia, którą zamierza powierzyć mu do wykonania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713150009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w części XI specyfikacji. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 51 8348 0003 0000 0000 0332 0004 Uwaga: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1. w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, 2. w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.starostwo.puck.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach