Przetargi.pl
Modernizacja i remont nawierzchni drogi śródpolnej w Liniewo

Gmina Liniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6878520 , fax. 058 6878522
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Liniewo
  ul. Dworcowa 3 3
  83-420 Liniewo, woj. pomorskie
  tel. 058 6878520, fax. 058 6878522
  REGON: 19167519000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.liniewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i remont nawierzchni drogi śródpolnej w Liniewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie polega na modernizacji i remoncie nawierzchni drogi śródpolnej w miejscowości Liniewo. Remont polega na utwardzeniu istniejącej nawierzchni tłuczniem powierzchni 1183 m2. Przygotowaną i zagęszczona warstwę tłucznia na szerokości 4,3 m utwardzić dwiema warstwami mieszanką bitumiczno asfaltową o grubości 4 i 3 cm ( łącznie 7 cm). Pobocze utwardzić na szerokości 1,0 m dodatkową warstwą tłucznia o grubości 7 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.liniewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach