Przetargi.pl
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg miejskich administrowanych przez Burmistrza Miasta Człuchowa w roku 2011 - ETAP II

Urząd Miejski w Człuchowie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8342291 , fax. 059 8343272
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Człuchowie
  ul. Wojska Polskiego 1 1
  77-300 Człuchów, woj. pomorskie
  tel. 059 8342291, fax. 059 8343272
  REGON: 00052540629300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.czluchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg miejskich administrowanych przez Burmistrza Miasta Człuchowa w roku 2011 - ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest m in.: a) naprawa nieutwardzonych nawierzchni dróg; b) naprawa nawierzchni bitumicznych dróg i chodników; c) naprawa nawierzchni dróg i chodników z elementów wielko i drobnowymiarowych; d) remonty urządzeń bezpieczeństwa ruchu; e) roboty naprawczo-konserwacyjne; 2. Zakres robót do wykonania zostanie ustalany każdorazowo w formie pisemnej po przeglądach dróg. Wykonawca przystąpi do robót w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia; 3. Rozliczanie wykonanych robót następować będzie kosztorysem powykonawczym na podstawie cen jednostkowych R , S , Ko , Kz przedstawionych w ofercie. Ceny materiałów wg. średnich cen SEKOCENBUD z danego kwartału. 4. Szczegółowy zakres ilościowy robót według formularzy cenowych - zał. nr 2 i 3 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Uwaga: W ramach bieżącego utrzymania dróg Wykonawca prowadzi działania interwencyjne. Wykonawca zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do właściwego wykonywania zamówienia. Wymagania jakościowe: W/w prace należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430; Dz. U. z 2010 r. nr 65 poz. 407) z zastosowaniem wyrobów budowlanych zgodnych z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), specyfikacjami technicznymi, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy w tym dla użytkowników drogi. Warunki realizacyjne: - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia komunikacji samochodowej i pieszej w obrębie miejsca prowadzenia robót dla uczestników ruchu i dla obsługi obiektów przylegających, - koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną, - w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązujące normy techniczne, - każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami norm i być dopuszczony do jego wbudowania wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego na jego wbudowanie, - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych na powierzchni ziemi typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy, - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt do ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia, - Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych kosztów uwzględniając je w oferowanej cenie jednostkowej, - Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportowych, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, - po zakończeniu robót Wykonawca zgłasza ich zakończenie do nadzory inwestorskiego w celu spisania odpowiedniego protokołu odbioru robót w terenie, zabezpieczając swój środek transportowy, w celu odbioru wykonanych robót, - Wykonawca uwzględni koszt środka transportowego w celu objazdu zakresu robót niezbędnych do realizacji, usunięcia robót awaryjnych i wiosennych przeglądów dróg, - Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451121006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 130 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla: ZADANIA 1 w wysokości: 1.000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych 00/100. ZADANIA 2 w wysokości: 1.500,00 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czluchow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach