Przetargi.pl
15.Pn.2011

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 58
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7776635 , fax. 58 5313830
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna
  ul. 30 Stycznia 58 58
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 58 7776635, fax. 58 5313830
  REGON: 22062068900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://nzoztczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  15.Pn.2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż mebli wraz ze sprzetem AGD dal potrzeb Szpitali Tczewskich S.A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaletczewskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach