Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015

Urząd Gminy Konarzyny ogłasza przetarg

 • Adres: 89-607 Konarzyny, ul. Szkolna 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8331011, 8331008 , fax. 059 8331011
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Konarzyny
  ul. Szkolna 7 7
  89-607 Konarzyny, woj. pomorskie
  tel. 059 8331011, 8331008, fax. 059 8331011
  REGON: 00054243900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.konarzyny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na codziennym przewozie uczniów (t.j. dowóz do szkoły i odwóz ze szkoły) z terenu Gminy Konarzyny w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. Zamówienie obejmuje transport uczniów po drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Przewóz dzieci do szkoły dotyczy uczniów zespołu szkół Publicznych w Konarzynach zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Dzienna ilość kilometrów dowozu i odwozu uczniów ze szkoły wynosi 137. Dowóz: Trasa 1: Nierostowo - Binduga - Kiełpin - Nowa Karczma - Rowista - Konarzyny (ilość uczniów 40) Trasa 2: Konarzyny- Żychce -Żychckie Osady - Konarzyny (ilość uczniów 60) Trasa 3: Konarzyny - Ciecholewy - Konarzynki - Konarzyny (ilość uczniów 55) Trasa 4: Konarzyny - Zielona Chocina - Zielona Huta - Konarzyny (ilość uczniów 64) Wykonawca winien zapewnić taką ilość autobusów, aby pierwszy kurs zaczynający dowóz dzieci nie rozpoczął się wcześniej niż o 6:45, oraz wszystkie kursy muszą zakończyć się do godz. 7:55, gdyż o tej godzinie zaczynają się zajęcia lekcyjne. Odwóz: Trasa 1: Konarzyny - Zielona Huta - Zielona Chocina - Nierostowo - Binduga - Kiełpin - Nowa Karczma - Rowista - Konarzyny (ilość uczniów 64) Trasa 2: Konarzyny - Żychckie Osady - Żychce - Konarzyny (ilość uczniów 60) Trasa 3: Konarzyny - Konarzynki - Ciecholewy - Konarzyny (ilość uczniów 55) Trasa 4: Konarzyny - Żychce - Rowista - Nowa Karczma - Kiełpin - Binduga - Nierostowo (ilość uczniów 40) Pierwsza trasa odwozu dzieci nie może rozpocząć się nie wcześniej niż o godz. 13.00. Natomiast wszystkie kursy powinny zakończyć się o godz. 15.30. Ilość przystanków uzależniona jest od liczby i miejsca zamieszkania dzieci w danej miejscowości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.konarzyny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach