Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca remontu drogi gminnej - ul. Działkowa w Piecach płytami wielootworowymi typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm.

Gmina Kaliska ogłasza przetarg

 • Adres: 83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5889201 , fax. 058 5889206
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kaliska
  ul. Nowowiejska 2 2
  83-260 Kaliska, woj. pomorskie
  tel. 058 5889201, fax. 058 5889206
  REGON: 19167569800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca remontu drogi gminnej - ul. Działkowa w Piecach płytami wielootworowymi typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szerokość drogi utwardzonej płytami wynosi 3,5 m. Nawierzchnię z płyt należy ułożyć na warstwie odcinającej z piasku gr. 10 cm. Wywiezienie gruntu z korytowania na odległość do 1km. Ilości i asortymenty robót koniecznych do wykonania: a) roboty pomiarowe- trasa dróg w terenie równinnym 0,115 km b) mechaniczne wykonanie koryta pod drogę o głębokości 20 cm 402,50 m2 c) warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm 402,50 m2 d) nawierzchnia z płyt JOMB 100x75x12,5 402,50 m2 e) dostosowanie wysokości zaworów wody i włazów studzienek kanalizacyjnych do rzędnych nowej nawierzchni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kaliska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach