Przetargi.pl
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. ..

Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Floriana Ceynowy 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6854800 , fax. 058 6854840
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.
  ul. Floriana Ceynowy 7 7
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 058 6854800, fax. 058 6854840
  REGON: 58919418230000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pcz-kartuzy.ires.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. ..
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pcz-kartuzy.ires.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach