Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Warzenku wraz z wykonaniem ścieżki dla pieszych i wędkarzy

Gmina Przodkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6851425 , fax. 058 6851361
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przodkowo
  ul. Kartuska 21 21
  83-304 Przodkowo, woj. pomorskie
  tel. 058 6851425, fax. 058 6851361
  REGON: 00053714800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przodkowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Warzenku wraz z wykonaniem ścieżki dla pieszych i wędkarzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres rzeczowy obejmuje: 1.1Wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej wibroprasowanej koloru grafitowego o grubości 8 cm na powierzchni 3386 m 2 i długości 661,23 mb; 1.2Wykonanie chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego o grubości 6 cm na powierzchni 1009 m 2; 1.3 Wykonanie ścieżek dla pieszych i wędkarzy o nawierzchni tłuczniowej 0 63 o grubości 15 cm na odcinku 185 mb (320 m 2); 1.4Wykonanie parkingu o nawierzchni tłuczniowej na powierzchni 300 m 2; 1.5Wykonanie oświetlenia ścieżki dla pieszych - ustawienie 6 lamp solarnych; 1.6Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; 1.7Usunięcie kolizji z sieciami: energetyczną, teletechniczną i wodociągową; 1.8Montaż urządzeń zabezpieczających pieszych - balustrady z rur stalowych o dł. 40 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Sztum O Przodkowo nr 16 8309 0000 0077 0075 2000 0070 z adnotacją Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Warzenku wraz z wykonaniem ścieżki dla pieszych i wędkarzy b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; b) w gwarancjach bankowych; c) w gwarancjach ubezpieczeniowych; d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158). w terminie 2013-07-18 godz. 10.15

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przodkowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach