Przetargi.pl
DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO DO JEDNOSTEK KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 670 31 37 , fax. 85 670 28 42
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  ul. Sienkiewicza 65 65
  15-003 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 670 31 37, fax. 85 670 28 42
  REGON: 05025282000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO DO JEDNOSTEK KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego do wskazanych jednostek Policji na terenie województwa podlaskiego w ilościach określonych w SIWZ. Dostarczony węgiel kamienny musi spełniać poniższe wymagania: - węgiel kamienny orzech, - gatunek I, - wartość opałowa w stanie roboczym nie mniejsza niż 24.000 kJ/kg, - uziarnienie: od 40 mm do 80 mm, - zawartość popiołu: do 7 %, - zawartość siarki: do 0,6 % oraz powinien odpowiadać co do jakości wymogom surowców energetycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania w energetyce cieplnej. Szacunkowa wartość zamówienia netto: 60.955,49 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wartość opałowa węgla w stanie roboczym
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podlaska.pollicja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach