Przetargi.pl
Dostawa 300 ton kostki węgla kamiennego o wartości opałowej 24-28 MJ/kg w sezonie grzewczym 2016-2017

Biuro Obsługi Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 18-312 Rutki-Kossaki, ul. 11 Listopada 7a
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2701055
 • Data zamieszczenia: 2016-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Obsługi Szkół
  ul. 11 Listopada 7a 7a
  18-312 Rutki-Kossaki, woj. podlaskie
  tel. 086 2701055
  REGON: 45016862700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminne samorządowe jednostki organizacyjne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 300 ton kostki węgla kamiennego o wartości opałowej 24-28 MJ/kg w sezonie grzewczym 2016-2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 300 ton kostki węgla kamiennego o wartości opałowej 24- 28 MJ/kg w sezonie grzewczym 2016-2017. Dostawy mogą być realizowane samochodami o ładowności do ok 25 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug-rutki.pbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach