Przetargi.pl
dostawa węgla kamiennego- kostki do Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim

Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wysockiego 6
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 730 24 08 , fax. 085 730 24 08
 • Data zamieszczenia: 2015-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim
  ul. Wysockiego 6 6
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 085 730 24 08, fax. 085 730 24 08
  REGON: 00073503200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp2bielskpodlaski.szkolnastrona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa węgla kamiennego- kostki do Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Słownik CPV 09. 11. 12. 10-5 - węgiel kamienny Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 70 ton węgla kamiennego-kostki do Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim Wymagane parametry jakościowe: - kaloryczność - nie mniej niż 25.000 kJ/kg, - zawartość popiołu - do 13 %, - zawartość siarki - do 0,9 %, - wilgotność - do 11 %, - kostka 100 / 200
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach