Przetargi.pl
zakup i dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2016/2017 do kotłowni Zespołu Szkół z d. n. j. b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli

Zespół Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli ogłasza przetarg

 • Adres: 17-106 Orla, ul. Bielska 32
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 7392029 , fax. 0-85 7392029
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli
  ul. Bielska 32 32
  17-106 Orla, woj. podlaskie
  tel. 0-85 7392029, fax. 0-85 7392029
  REGON: 05201302500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orla.szkola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2016/2017 do kotłowni Zespołu Szkół z d. n. j. b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2016/2017 do kotłowni Zespołu Szkół z d. n. j. b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli. Węgiel kamienny kostka w ilości 250 ton: - minimalna wartość opałowa w stanie roboczym - Q i r - 25 000 kJ/kg, - maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym - A r - 5 %, - maksymalna zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym - S t r - 0,8 %.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orla.szkola.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach