Przetargi.pl
Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku

Komunalny Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7180126 , fax. 085 7175373
 • Data zamieszczenia: 2015-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Budżetowy
  ul. Fabryczna 12/1 12/1
  16-040 Gródek, woj. podlaskie
  tel. 085 7180126, fax. 085 7175373
  REGON: 05037835000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (obejmująca sprzedaż, dowóz i rozładunek) miału węglowego, energetycznego do spalania w kotłach z rusztem mechanicznym (kotły WCO-80) w ilości około 250 ton wg. następującego szacunkowego harmonogramu: -Styczeń- 75 ton -Luty- 50 ton -Marzec- 50 ton -Kwiecień- 25 ton -Maj- 25 ton -Czerwiec- 25 ton DOSTAWCA gwarantuje dostawę miału węglowego o niżej wymienionych parametrach i następującej charakterystyce: Sortyment M II A (wg PN-82/G-97001) Granulacja: - ziarno: 0 - 20 mm, w tym: -frakcja 0 - 3 mm - max 20 % -frakcja 3 - 20 mm - min. 75 % -nadziarno 20 - 31,5 mm - max 5% Typ 32.1 (wg PN-82/G-97002) Klasa Q / Ar / S - 22/15/06 Parametry jakościowe: a) minimalna wartość opałowa w stanie roboczym - Q - 22000 kJ/kg b) maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym - Ar - 15 % c) maksymalna zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym - S - 0,6 % d) maksymalna zawartość wilgoci całkowitej - W - 15 % e) temperatura topnienia popiołu oznaczona w atmosferze redukującej - ok. 1300 0C f) zawartość części lotnych - powyżej 28 % wg PN-81/G-04516 g) zdolność spiekania RI 5 - 20 wg PN-81/G-04518 Wolny od zanieczyszczeń, domieszek mułu, kamieni i metali. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę miału węglowego transportem Wykonawcy i jego rozładunek na placu składowym kotłowni KZB w Gródku ul. Fabryczna 12/1. Plac składowy KZB jest dostosowany do transportu samochodami samowyładowczymi o masie powyżej 25 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji poszczególnych partii dostaw
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach