Przetargi.pl
dostawa węgla: groszek w ilości 380 ton o wartości opałowej co najmniej 21000kJ/kg , loco Marianowo

Zespół Szkół im. chor. J. Szymańskiego w Marianowie ogłasza przetarg

 • Adres: 18-421 Piątnica,
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2166611 , fax. 086 2166611
 • Data zamieszczenia: 2016-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. chor. J. Szymańskiego w Marianowie
  18-421 Piątnica, woj. podlaskie
  tel. 086 2166611, fax. 086 2166611
  REGON: 00009839300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://marianowo.neostrada.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa węgla: groszek w ilości 380 ton o wartości opałowej co najmniej 21000kJ/kg , loco Marianowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  węgiel groszek w ilości 380 ton, o wartości opałowaj co najmniej 21.000kJ/kg, loco ZS CKR Marianowo; a) realizacja dostawy etapami (w zależności od potrzeb zamawiającego) b) minimalne jednorazowe zamówienie 25 ton, c) czas przeznaczony na realizację pojedynczej dostawy od momentu zgłoszenia 2 dni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4 000.00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://marianowo.neostrada.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach