Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494 B w m. Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny)

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 05066810100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494 B w m. Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Stan istniejący (dane ewidencyjne podlegające weryfikacji przez Projektanta) 1.1. Szerokość istniejącej jezdni i korona Od km rob. 0+000 - skrzyżowanie z dr. powiatową Nr 1483 B w m. Niewodnica Nargilewska wg pracowania DROTECH Białystok; do km rob. ok. 0+950 Jednia bitumiczna szer. 3,5 - 5,0m, szer. korony 8,0m - 7,0m i gruntowa naturalna, szer. korony 7,0m. 1.2. Rodzaj i stan istniejącej jezdni wykorzystywanej jako podbudowa Należy przewidzieć nową konstrukcję jezdni drogi. 1.3. Sytuacja trasy Wymaga korekt. 1.4. Obiekty inżynierskie Przepusty: - 2 przepusty żelbetowe - do przebudowy lub likwidacji. 1.5. Niweleta drogi Niweleta drogi wymaga korekt. 1.6. Stan rowów i innych urządzeń odwadniających Odwodnienie drogi wymaga: - renowacji/budowy rowów przydrożnych, - przebudowy/budowy przepustów pod koroną drogi z dostosowaniem do migracji małych zwierząt (dot. przepustów na ciekach), - budowy przepustów w obrębie połączeń z drogami bocznymi, - budowy odcinkowej kanalizacji deszczowej z wyprowadzeniem do rzeki Niewodniczanka lub do zbiorników rozsączająco - odparowujacych, 2. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 2.1. Wnioskowany charakter robót: przebudowa z rozbudową 2.2. Parametry techniczne do projektowania 2.2.1. Prędkość projektowa Vp - w terenie zabudowanym - 40 lub 30 km/h - w terenie niezabudowanym - 50 lub 40 km/h 2.2.2. Klasa drogi - L 2.2.3. Przekrój poprzeczny (normalny): - w m. Niewodnica Nargilewska - uliczny, szerokość jezdni 6,00m; obustronne ścieżki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego szer. po min. 2,5m, - poza terenem zabudowanym - przekrój szlakowy, szer. jezdni 6,0m, szerokość korony drogi 8,5m; poza rowami, na niezależnym korpusie ciąg pieszo rowerowy szer. 2,5m. 2.3. Konstrukcja (technologia) nawierzchni: 2.3.1. Kategoria ruchu - KR2 2.3.2 Podbudowa - kruszywowa; 2.3.3. Nawierzchnia drogi i ścieżki rowerowej poza terenami zabudowanymi - beton asfaltowy. 2.4. Propozycje dotyczące odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu Rozwiązanie skrzyżowań z drogami gminnymi. Jeden zjazd do jednej działki w uzgodnionej z właścicielem lokalizacji. Zatoki autobusowe w lokalizacji uzgodnionej przez Komisję w 2015r. Utwardzone dojścia (chodniki) do zatok autobusowych. Renowacja/budowa rowów wg potrzeb, przebudowa przepustów, budowa przepustów, budowa przepustów w obrębie skrzyżowań i pod koroną ścieżki rowerowej, budowa odcinkowej sieci kanalizacji deszczowej ew. budo-wa zbiorników rozsączająco - odparowujących. 2.5. Propozycje dotyczące zadrzewienia Przewidzieć do wycinki wszystkie drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu lub kolidujące z przebudową drogi. Drzewa przewidziane do wycinki należy ponumerować na mapie syt-wys. Przewidzieć do wycinki i karczowania zbędne zakrzaczenie. Przewidzieć do usunięcia wszystkie karcze. 2.6. Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń towarzyszących Przewiduje się przebudowę linii elektroenergetycznej, sieci gazowej i sieci teletechnicznej. W przypadku stwierdzenia innych kolizji, ustalić z Zamawiającym zakres przełożenia urządzeń obcych oraz for-mę zapłaty za opracowanie branżowe. 3. ZAKRES OPRACOWANIA 3.1. Opracować wszystkie niezbędne materiały i uzyskać wszystkie uzgodnienia do pozwolenia na budo-wę. Zamawiający przewiduje uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej w ramach Specustawy drogowej. Projekt wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych. Tytuł projektu budowlanego uzgodnić z Zamawiającym. Prawidłowe wykonanie mapy obejmuje następujące czynności: - porównanie istniejącej mapy z terenem i naniesienie na nią istniejących i projektowanych elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich, rowów przydrożnych, ogrodzeń trwałych i nietrwałych, - obliczenie współrzędnych punktów granicznych do wkartowania na mapę pasa drogowego, - wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno - wysokościowych), - opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 - rejestracja opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Białym-stoku. Zamawiający wymaga, aby do mapy do celów projektowych były dołączone dokumenty dotyczące lokalizacji i rzędnych reperów państwowych/roboczych, w odniesieniu do których określono rzędne wykazane na mapie oraz układu odniesienia. 3.2. Dodatkowo należy opracować: - operaty wodnoprawne - przebudowa/budowa przepustów, budowa wylotów kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych do wód lub do ziemi, uzgodnione w WZMiUW w Białymstoku ul. Handlowa 6, - badania geotechniczne podłoża nawierzchni wykonane co 100m, a w przypadku gruntów wątpliwych z częstotliwością umożliwiającą opracowanie przekroi geologicznych, - projekt stałej organizacji ruchu, - plan wyrębu drzew i krzewów uwzględniający wycinkę drzew i krzewów z terenów leśnych. Dokumentację należy przekazać: 1. Materiały do opiniowania ze Specustawy drogowej wraz z naniesionymi na mapę projektowanymi podziałami działek - 7 egz. 2. mapa do celów projektowych w skali 1:500 - 1 egz. 3. Projekt budowlany - 4 egz. 4. Projekt wykonawczy (techniczny) branża drogowa z częścią przedmiarową i ST - 5 egz. 5. Projekt wykonawczy (techniczny) branża sanitarna (budowa odcinkowej sieci kanalizacji deszczowej) z częścią przedmiarową i ST - 5 eg 6. Operaty wodnoprawne - wersja papierowa - po 3egz. + wersja elektroniczna - po 2 płytki 7. Badania geotechniczne podłoża nawierzchni - 2 egz. 8. Plan wyrębu drzew i krzewów - 3 egz. 9. Projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. 10. Projekt wykonawczy (techniczny) branża elektroenergetyczna z częścią przedmiarową i ST - 5 egz. 11. Projekt wykonawczy (techniczny) branża gazowa z częścią przedmiarową i ST - 5 eg 12. Projekt wykonawczy (techniczny) branża teletechniczna z częścią przedmiarową i ST - 5 egz. Obowiązuje wersja elektroniczna całej dokumentacji projektowej - 1 płyta Obowiązuje przedstawienie do dnia 08.07.2016r. koncepcji zagospodarowania terenu w wersji papierowej, do której Zamawiający ustosunkuje się w ciągu pięciu dni roboczych. Koncepcja może być opracowana na mapach zasadniczych dostępnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, Białystok ul. Mickiewicza 3 Obowiązuje przedstawienie do dnia 19.08.2016r. koncepcji w wersji papierowej zawierającej rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe (zagospodarowanie terenu, profil podłużny z projektowaną niweletą, przekroje normalne, wybrane przekroje poprzeczne), oraz propozycje podziałów działek do przekazania Geodecie uwzględniające art. 60 i art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną, celem przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Pozostałe Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej podano w Rozdziale 6. 3.3. Terminy przekazania Zamawiającemu elementów zamówienia zostały określone w formularzu ceno-wym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach