Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Al. Wojska Polskiego 56

Sąd Apelacyjny ogłasza przetarg

 • Adres: 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 5
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7430470 , fax. 085 7329001
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny
  ul. Mickiewicza 5 5
  15-213 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7430470, fax. 085 7329001
  REGON: 00233929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Al. Wojska Polskiego 56
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje: 1) Przebudowę budynku istniejącego; 2) Budowę nowego obiektu łącznie z łącznikiem; 3) Zagospodarowanie ternu wraz z wycięciem drzew; 4) Wyposażenie meblowe nowego obiektu; 5) Wykonanie instalacji c.o.; 6) Wykonanie instalacji wod-kan i ciepłej wody; 7) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 8) Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej; 9) Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej; 10) Wykonanie przyłącza sieci cieplnej; 11) Wykonanie instalacji elektrycznych wnętrzowych, sieci rozdzielczych nN i oświetlenia terenu - budynek projektowany; 12) Wykonanie instalacji elektrycznych wnętrzowych - budynek istniejący; 13) Wykonanie instalacji gwarantowanego napięcia i zasilania urządzeń zabezpieczeń elektronicznych - budynek projektowany; 14) Wykonanie instalacji gwarantowanego napięcia i zasilania urządzeń zabezpieczeń elektronicznych - budynek istniejący; 15) Wykonanie rozbiórki odcinka linii napowietrznej nN kolidującej z projektem uzgodnionym z PGE Dystrybucja w Białymstoku; 16) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSO - budynek projektowany; 17) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSO - budynek istniejący; 18) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN-budynek projektowany; 19) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN-budynek istniejący; 20) Wykonanie systemu kontroli dostępu SKD w budynku projektowanym; 21) Wykonanie systemu kontroli dostępu SKD w budynku istniejącym; 22) Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku projektowanym; 23) Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku istniejącym; 24) Wykonanie instalacji sieci strukturalnej (komputerowa i telefonii stacjonarnej) - w budynku projektowanym; 25) Wykonanie instalacji sieci strukturalnej (komputerowa i telefonii stacjonarnej) - w budynku istniejącym; 26) Wykonanie instalacji Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw SWOR - budynek projektowany; 27) Wykonanie instalacji Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw SWOR - budynek istniejący; 28) Wykonanie instalacji systemu nagłośnienia w budynku projektowanym; 29) Wykonanie instalacji systemu nagłośnienia w budynku istniejącym; 30) Wykonanie dróg oraz przebudowa wjazdu na działkę Sadu Rejonowego w Zambrowie z drogi krajowej 63 wraz z budową wewnętrznego układu drogowego z parkingami; 31) Wykonanie terenów zielonych, nasadzeń drzew i krzewów; 32) Budowę chodników, schodów terenowych, ogrodzeń i innych elementów małej architektury, Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w przygotowanej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wyznacza wadium w wysokości: 240 000,00 złotych (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rowoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w BGK nr 93 1130 1017 0021 1001 6890 0004 z zalecanym dopiskiem: wadium dot. G-241-10/16 oraz numerem NIP Wykonawcy. 5. Oryginały gwarancji lub poręczeń muszą być złożone w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok w kasie czynnej w dniach urzędowania sądu w godz.8.00 - 14.00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę w ramach umów zawartych na podstawie stosunku pracy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach