Przetargi.pl
Modernizacja dachów budynków Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej

Gmina Czarna Białostocka reprezentowana przez Burmistrza Czarnej Białostockiej ogłasza przetarg

 • Adres: 16-020 Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7131340 , fax. 85 7131349
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna Białostocka reprezentowana przez Burmistrza Czarnej Białostockiej
  ul. Traugutta 2 2
  16-020 Czarna Białostocka, woj. podlaskie
  tel. 85 7131340, fax. 85 7131349
  REGON: 00052880100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnabialostocka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dachów budynków Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dachów budynków Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej. W ramach powyższego zadania należy wykonać pokrycie dachów na budynkach Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej gm. Czarna Białostocka w postaci budynku piętrowego o powierzchni dachu 1116,00 m2 oraz budynku parterowego o powierzchni dachu 952,00 m2. Łączna powierzchnia dachów: 2068,00 m2. Zakres robót zawiera w szczególności: a)Usunięcie łat i fragmentów starego pokrycia dachu, demontaż obróbek blacharskich, orynnowania i instalacji odgromowej - zbędne elementy metalowe po uzgodnieniu z zarządcą obiektu poddać złomowaniu a uzyskane w ten sposób środki pieniężne przekazać w uzgodniony sposób ww. zarządcy obiektu, b)Dokonanie dwukrotnej impregnacji grzybobójczej metodą smarowania środkami grzybobójczymi konstrukcji więźby dachowej wraz z elementami które zostały wymienione po usunięcia łat i dokonaniu oględzin krokwi, c)Dostawa i montaż na krokwiach folii wiatroszczelnej, d)Dostawa i montaż podłużny kontr łat drewnianych zabezpieczonych środkiem impregnującym o wymiarach min. 24 x 48 mm, e)Dostawa i montaż poprzeczny łat drewnianych zabezpieczonych środkiem impregnującym o wymiarach min. 38 x 55 mm w rozstawie co ok.30 cm (dokładny rozstaw uzależniony od wytycznych producenta blacho dachówki), f)Dostawa i montaż obróbek blacharskich (blacha nad i pod rynnowa, gąsiory, strefa kominów), g)Dostawa i montaż pokrycia dachowego z blacho dachówki profilowanej z blachy powlekanej o grubości minimalnej 0,55 mm w kolorze ceglastym RAL 8004, h)Dostawa i montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorystyce adekwatnej do pokrycia o średnicy 180 mm i 150 mm, i)Dostawa i montaż włazu dachowego , j)Dostawa i montaż płotków śniegowych , k)Dostawa i montaż ław kominiarskich, l)Naprawa kominów ponad dachem wraz z czapkami kominowymi. Uwaga: -Zamawiający informuje, że zdjęcie i utylizacja obecnego pokrycia budynków z płyt falistych, azbestowo-cementowych zrealizowana zostanie przez Wykonawcę wyłonionego w odrębnym postępowaniu przetargowym, Zamawiający informuje, że koszty związane z zabezpieczeniem budowy w energię elektryczną, wodę oraz zabezpieczenie sanitarne zapewnia Wykonawca. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem zawierają stanowiące załączniki do specyfikacji: a)dokumentacja projektowa, b)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR-y), c)przedmiar robót (które należy traktować jako materiał pomocniczy),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2.Ustala się wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 35 1020 1332 0000 1102 0280 9606 z adnotacją Wadium - Modernizacja dachów budynków Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej. 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; 3)w gwarancjach bankowych; 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie w siedzibie Zamawiającego, zaś kopię tego dokumentu dołączyć do oferty. 5.Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 6.Ważność wadium powinna obejmować cały okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji ponad wymagalny 3 lata
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czarnabialostocka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach