Przetargi.pl
Dostawa tonerów i opasek identyfikacyjnych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, K. K. Baczyńskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713011300 , fax. 713011312
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
  K. K. Baczyńskiego 1
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 713011300, fax. 713011312
  REGON: 00030681600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zozolawa.wroc.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tonerów i opasek identyfikacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa tonerów i opasek identyfikacyjnych, ZOZ/DZP/PN/9/20 2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 2 zadania. L.p. Przedmiot zamówienia 1 Zadanie nr: 1 Tusze, tonery, bębny 2 Zadanie nr: 3 Opaski identyfikacyjne 3. Ilości, charakterystykę oraz parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiących Załącznik nr 9 oraz Załącznikach nr 1, 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 4. Ilości sprzętu zawarte w Załączniku nr 9 do umowy, są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Zamawiający wykorzysta nie mniej niż 60% asortymentu. 5. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie na podstawie składanych drogą pisemną, faksem, e-mail zamówień, w asortymentach i ilościach zabezpieczających bieżące rzeczywiste potrzeby Zamawiającego. 7. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych, zostały określone cechy równoważności. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia co najmniej równy pod względem opisanych cech technicznych i jakościowych. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który składa ofertę równoważną zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez podanie informacji o spełnieniu cech wskazanych przez Zamawiającego jako równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIe dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach