Przetargi.pl
Usługa przewozu środkami komunikacji publicznej uczniów i opiekunów z terenu Miasta i Gminy Szczytna

Gmina Szczytna (Miasto i Gmina Szczytna) ogłasza przetarg

 • Adres: 57-330 Szczytna, ul. Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 683 305 , fax. 748 683 020
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczytna (Miasto i Gmina Szczytna)
  ul. Wolności 42
  57-330 Szczytna, woj. dolnośląskie
  tel. 748 683 305, fax. 748 683 020
  REGON: 89071817100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczytna.pl ; www.bip.szczytna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przewozu środkami komunikacji publicznej uczniów i opiekunów z terenu Miasta i Gminy Szczytna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest usługa przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniów i opiekunów z terenu Miasta i Gminy Szczytna uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Szczytna w dni powszednie z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy a także okresu wakacji pomiędzy rokiem szkolnym 2019/2020 a 2020/2021 zgodnie z warunkami przedstawionymi w załączniku nr 5 niniejszej SIWZ. Zamawiający w celu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, będzie dokonywał zakupu biletów miesięcznych dla uczniów i opiekunów z terenu Gminy Szczytna uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Szczytna w dni powszednie z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy a także okresu wakacji pomiędzy rokiem szkolnym 2019/2020 a 2020/2021
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach