Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni zawodowych na potrzeby kształcenia zawodowego dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych i dla zawodu kierowca mechanik w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu oraz dla zawodu mechatronik w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Od teorii do praktyki”, CZĘŚĆ II: Dostawa sprzętu do pracowni zawodowych

Powiat Zgorzelecki ogłasza przetarg

 • Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów II AWP
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 77 615 66, 75 77 506 72 , fax. 75 77 615 66, 7750672 w. 211
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zgorzelecki
  ul. Bohaterów II AWP
  59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
  tel. 75 77 615 66, 75 77 506 72, fax. 75 77 615 66, 7750672 w. 211
  REGON: 23082135100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzgorzelecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni zawodowych na potrzeby kształcenia zawodowego dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych i dla zawodu kierowca mechanik w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu oraz dla zawodu mechatronik w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Od teorii do praktyki”, CZĘŚĆ II: Dostawa sprzętu do pracowni zawodowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni zawodowych na potrzeby kształcenia zawodowego dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych i dla zawodu kierowca mechanik w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu oraz dla zawodu mechatronik w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Od teorii do praktyki”, CZĘŚĆ II: Dostawa sprzętu do pracowni zawodowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi 5 500,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (załącznik nr 6 do siwz)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 3 do siwz; 2) Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 4 do siwz (osobny załącznik); 3) Dowód wniesienia wadium z dopiskiem zawierającym oznaczenie postępowania oraz z określeniem sposobu zwrotu wadium; 4) Oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis pełnomocnictwa, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik; 5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli Wykonawca, zgodnie z art. 22a ustawy, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, o czym mowa w punktach IX.6. 1) – 7) SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach