Przetargi.pl
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego

Powiat Wołowski ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, Pl. Piastowski 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wołowski
  Pl. Piastowski 2
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  REGON: 931934800
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.2. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia został zawarty w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 1.1 do SWZ oraz w formularzu cenowym w zakresie wybranej części – załącznik nr 5.1 do SWZ. Część 1. Pracownie w ZSZ w Wołowie1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.2. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia został zawarty w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 1.2 do SWZ oraz w formularzu cenowym w zakresie wybranej części – załącznik nr 5.2 do SWZ. Część 2. Pracownie w ZSZ w Brzegu Dolnym1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.2. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia został zawarty w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 1.3 do SWZ oraz w formularzu cenowym w zakresie wybranej części – załącznik nr 5.3 do SWZ. Część 3. Pracownie w CKZIU w Wołowie1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.2. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia został zawarty w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 1.4 do SWZ oraz w formularzu cenowym w zakresie wybranej części – załącznik nr 5.4 do SWZ. Część 4. Pracownie w ZSSIPO w Wołowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach