Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę art. biurowych i worków.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, Szpitalna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. -, - , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
  Szpitalna 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. -, -, fax. -
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.e-bip.org.pl/zozklodzko/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę art. biurowych i worków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa art.biurowych i worków dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku: 1. Art. biurowe, 2. Worki. Szczegółowy opis przedmiotu zawierają załączniki 1 i2 które stanowią integralną część SIWZ. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustęp 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Art.biurowe- 1700 2. Worki- 1500
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający opisał szczegółowo w SIWZ dostępnym na stroniehttps://www.ebip.org.pl/zozklodzko/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach