Przetargi.pl
Przebudowa dróg gruntowych na ścieżki rowerowe asfaltowe na terenie Gminy Lewin Kłodzki obręb Lewin Kłodzki i Taszów

Gmina Lewin Kłodzki ogłasza przetarg

 • Adres: 57-343 Lewin Kłodzki, ul. Nad Potokiem
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 698 428 , fax. 748 698 273
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lewin Kłodzki
  ul. Nad Potokiem 4
  57-343 Lewin Kłodzki, woj. dolnośląskie
  tel. 748 698 428, fax. 748 698 273
  REGON: 89071812000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lewin-klodzki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gruntowych na ścieżki rowerowe asfaltowe na terenie Gminy Lewin Kłodzki obręb Lewin Kłodzki i Taszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg gruntowych na ścieżki rowerowe asfaltowe na terenie Gminy Lewin Kłodzki obręb Lewin Kłodzki i Taszów” 2. Zadanie pn.: „Przebudowa dróg gruntowych na ścieżki rowerowe asfaltowe na terenie Gminy Lewin Kłodzki obręb Lewin Kłodzki i Taszów” jest realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i odnowa atrakcji kulturowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Ścieżkę rowerową asfaltową długości 370 m w obrębie Lewin Kłodzki: Wykonanie ścieżki rowerowej szerokości 3,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na części terenów działek nr: 14/3, 301, 326 obręb Lewin Kłodzki; chodników o nawierzchni z kostki betonowej; regulację wysokościową istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej; likwidację istniejącego zjazdu z ulicy Obrońców Warszawy; odwodnienie spadkami podłużnymi i poprzecznymi w przyległy teren; wycinkę drzew; elementy małej architektury: tablice informacyjne, stojaki na rowery; humusowanie gr. min. 10 cm i obsianie trawą projektowanych zieleni; wykonanie oznakowania pionowego. 2) Ścieżkę rowerową asfaltową długości 525 m w obrębie Taszów: Wykonanie ścieżki rowerowej szerokości 3,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na części terenów działek nr: 7, 129/2, 130, 142, 166 obręb Taszów; przepustu rurowego średnicy 400 mm pod projektowaną ścieżką rowerową; zabruk wlotu / wylotu przepustu z kamienia polnego na zaprawie cementowej; odwodnienie spadkami podłużnymi i poprzecznymi w przyległy teren; wycinkę drzew; elementy małej architektury: tablice informacyjne, ławki, stojaki na rowery; humusowanie gr. min. 10 cm i obsianie trawą projektowanych zieleni. Do zrealizowania przedmiotu zamówienia niezbędne będzie: a) wykonanie robót przygotowawczych (rozbiórki, wycinka drew), b) wykonanie robót ziemnych, c) ustawienie krawężników i obrzeży, d) wykonanie podbudów i nawierzchni, e) wykonanie przepustu f) wykonanie oznakowania pionowego, 4. Szczegółowy zakres robót został określony w załączonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. 5. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do mogących występować w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót znaków towarowych, patentów zastosowanie ma określenie „lub równoważne", Oznacza to, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, jednakże wyłącznie pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwo użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 6. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich czynności, w tym wszystkich niezbędnych prób i badań, uzgodnień i odbiorów przewidzianych przepisami prawa oraz zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 7. Wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności: 1) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 2) ponoszenie przez Wykonawcę kosztów zużywanych mediów (prąd, woda, ścieki) w okresie realizacji zamówienia, 3) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, 4) zagospodarowanie i wywóz gruntu z wykopów oraz gruzu we własnym zakresie, 5) właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm. oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2019 r. poz. 1403 ze zm.), 6) odtworzenia wszelkich dróg i chodników zniszczonych w trakcie realizacji robót, 7) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót, 8) obsługa geodezyjna robót, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej (3 egz.), 9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 10) realizację zadania zgodnie z decyzjami nr: 25/XI/B/2017 z dnia 18.07.2017 r. oraz 28/XI/B/2017 z dnia 02.08.2017 r.– pozwolenie na budowę, 8. Pozostałe wymagania odnośnie realizacji inwestycji: 1) prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Wszelkie materiały zamienne winny uzyskać akceptację Zamawiającego, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. 2) Wykonawca winien zapewnić właściwą obsługę budowy w zakresie uprawnionego geodety, 3) wszystkie zastosowane do budowy materiały i wyroby budowlane winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 4) inwestycję należy wykonać w sposób umożliwiający korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego, 5) w przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych w projekcie okoliczności Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego, 6) Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszystkich niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień, w odniesieniu do ewentualnych utrudnień, mogących pojawić się w związku z prowadzonymi robotami, 7) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń – decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności na wycinkę drzew, tymczasową organizację ruchu. 8) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie max. 7 dni od podpisania umowy uszczegółowiony harmonogram rzeczowo-finansowy. 9) Wykonawca zobowiązany jest do: a) zachowania porządku na terenie budowy i w otoczeniu, b) wywozu materiałów do utylizacji, c) ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz wyposażenia w urządzenia sanitarne. 9. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) czynności związane z robotami rozbiórkowymi, b) czynności związane z wykonaniem podbudowy, układaniem elementów dróg, wykonaniem nawierzchni, montażem oznakowania. 2) Sposób dokumentowania spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, zmiany osób zatrudnionych na umowę o pracę, sposób kontroli i sankcji za niedopełnienie wymogu w trakcie realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w umowie z podwykonawcą zawarł postanowienia określone ww. punktach, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez podwykonawcę osób wykonujących niezbędne czynności wskazane w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 4) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 10. Okres gwarancji wynosi min. 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, co zostanie ocenione zgodnie z rozdz. XIII SIWZ. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Kłodzku nr rachunku 65 9523 0001 3001 5858 2000 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr ZP.271.9.2020”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Oferta musi ponadto zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o przedmiary robót; 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. V pkt 4 SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego – według Załącznika nr 7 do SIWZ, 4) dowód wniesienia wadium, 5) pełnomocnictwo o którym mowa w rozdz. X pkt 3 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach