Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni szkolnych i biura projektu w ramach realizacji projektu "Zdobywam wiedzę - zdobywam świat" w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich ogłasza przetarg

 • Adres: 91845 Łódź, ul. Franciszkańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 655 10 40 , fax. 42 655 10 40
 • Data zamieszczenia: 2017-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich
  ul. Franciszkańska 137
  91845 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 655 10 40, fax. 42 655 10 40
  REGON: 18613400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni szkolnych i biura projektu w ramach realizacji projektu "Zdobywam wiedzę - zdobywam świat" w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  [przywołana w treści niniejszego ogłoszenia numeracja odpowiada numeracji w SIWZ] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do pracowni szkolnych i biura projektu w ramach realizacji projektu "Zdobywam wiedzę - zdobywam świat" w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi w podziale na 2 Części. 3.2 Wraz z urządzeniami dostawca winien dostarczyć pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą obsługi, działania i utrzymania urządzeń oraz kartę gwarancji i certyfikaty bezpieczeństwa (CE), a także nośniki instalacyjne sterowników / oprogramowania / systemu operacyjnego. 3.3 Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. W cenę wliczony koszt dostawy, transportu, montaż sprzętu w tym wykonanie niezbędnych do podłączenia instalacji, instruktaż użytkowników (3 osoby) w zakresie obsługi oraz wszelkie inne koszt związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 3.4 UWAGA! Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. 3.5 Prawo opcji (dotyczy Części I) – Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i powiększenia ilość zamawianych dostaw o nie więcej niż do 20 % ogólnej wartości umowy. 3.5.1 Zamawiający o realizacji opcji i zakresie zamawianego asortymentu poinformuje nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy. 3.5.2 Realizacja opcji nastąpi z uwzględnieniem cen danego asortymentu w zaproponowanej ofercie. 3.5.3 Realizacja opcji nastąpi na podstawie jednostronnego oświadczenia woli złożonego Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku nie złożenia przez Zamawiającego takiego oświadczenia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia objętego prawem opcji. 3.6 Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrana przez siebie cześć lub części zamówienia. 3.7 Część I - Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni szkolnych: 3.7.1 Dostawa i montaż 10 zestawów komputerowych (LAPTOP 1, GŁOŚNIKI, RZUTNIK MULTIMEDIALNY, URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE, EKRAN) 3.7.2 Dostawa 28 sztuk laptopów dla Uczniów (LAPTOP 3) i 2 szt. laptopów (LAPTOP 2) i 2 szt. URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH dla Nauczycieli. 3.7.3 Dostawa 30 sztuk tabletów dla uczniów. 3.7.4 CPV: 3.7.4.1 30200000-1 Urządzenia komputerowe 3.7.4.2 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 3.7.4.3 30231000-7 Ekrany i konsole komputerowe 3.7.4.4 51600000-8 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych 3.8 Część II - Dostawa sprzętu komputerowego dla biura projektu: (LAPTOP, DESKTOP, URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE) 3.8.1 CPV: 3.8.1.1 30200000-1 Urządzenia komputerowe 3.8.1.2 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 3.8.1.3 51600000-8 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych 3.9 Szczegółowy opis parametrów zamawianego sprzętu znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe, a zasady realizacji w Załączniku nr 5 - Wzór umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach