Przetargi.pl
Dostawy artykułów żywnościowych CPV grupa 031, 156, 154, 158 w okresie od 01.05.2017r., do 30.04.2018r.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 98200 Sieradz, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 279 215 , fax. 438 279 215
 • Data zamieszczenia: 2017-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Armii Krajowej 34
  98200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 438 279 215, fax. 438 279 215
  REGON: 73019902500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów żywnościowych CPV grupa 031, 156, 154, 158 w okresie od 01.05.2017r., do 30.04.2018r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb DPS przez okres 12 miesięcy tj. od 01.05.2017r. do 30.04.2018r. Dostawy artykułów będą realizowane sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, średnio dwa razy w tygodniu, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Artykuły będą dostarczane transportem i na koszt Wykonawcy do magazynu Zamawiającego, położonego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 34, w ilościach i asortymentach zgodnych ze złożonym zamówieniem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach