Przetargi.pl
Zakup komputerów, urządzeń elektronicznych i drukujących dla szkół Gminy Dalików

Gmina Dalików ogłasza przetarg

 • Adres: 99205 Dalików, Plac Powstańców
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 6780123 , fax. 043 6780183
 • Data zamieszczenia: 2017-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dalików
  Plac Powstańców 1
  99205 Dalików, woj. łódzkie
  tel. 043 6780123, fax. 043 6780183
  REGON: 73093440100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup komputerów, urządzeń elektronicznych i drukujących dla szkół Gminy Dalików
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakup w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu „W DALIKOWIE UCZYMY Z NUTKĄ TECHNOLOGII” nr RPLD.11.01.02-10-B012/16-00 Projekt w ramach Osi XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne RPO. Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów, urządzeń elektronicznych i drukujących, na potrzeby projektu: "W DALIKOWIE UCZYMY Z NUTKĄ TECHNOLOGII" dla Zespołu Szkół w Dalikowie i Zespołu Szkół w Domaniewie. Przedmiot zamówienie zostało podzielony na części: Część 1 – Komputer przenośny (notebook) z systemem operacyjnym, baterią i zasilaczem, myszą oraz oprogramowaniem – 60 szt.(Zespół Szkół w Dalikowie) + 60 sztuk (Zespół Szkół w Domaniewie); Część 2 – Drukarki 3 D – 2 szt. (Zespół Szkół w Dalikowie) + 2 sztuk (Zespół Szkół w Domaniewie); Część 3 – Tablice interaktywne z projektorami – 4 zestawy (Zespół Szkół w Dalikowie) + 4 zestawy (Zespół Szkół w Domaniewie); Część 4 – Aparat fotograficzny- 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (poszczególnych części) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Okres gwarancji dla poszczególnych części zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Okres gwarancji podany dla poszczególnych urządzeń określony w załącznik nr 3 do SIWZ należy traktować jako minimalny, wymagany przez Zamawiającego. 2. Wymagania dla zamówienia 1) Dostawa realizowana transportem i na koszt Wykonawcy. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT do Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach roboczych. 3. Ze względu ma specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyte przez Zamawiającego nazwy własne i modele własne oznaczają klasę urządzeń spełniających wymagania Zamawiającego. 4. Zmawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez oferty równoważne należy rozumieć produkty o właściwościach nie gorszych niż podane w SIWZ. Wykonawca w celu potwierdzenia jakości produktów równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (np. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): Zamawiający ustala wadium dla części 1 przedmiotu zamówienia w wysokości 7 000, 00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Nr 79 9263 0000 3020 4769 2003 0005 z dopiskiem Zakupu komputerów, urządzeń elektronicznych i drukujących, na potrzeby projektu: "W DALIKOWIE UCZYMY Z NUTKĄ TECHNOLOGII" dla Zespołu Szkół w Dalikowie i Zespołu Szkół w Domaniewie – Część 1- Laptopy nr sprawy: 271.5.2017. 4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 5.W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 6.Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy w Dalikowie. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty / wniesienia wadium proponuje się dołączyć do oferty. 7.Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Gmina Dalików) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 8.Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 9.Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach