Przetargi.pl
Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6028110 , fax. 022 6028716
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Pawińskiego 17/21 17/21
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6028110, fax. 022 6028716
  REGON: 01723270500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpd.mswia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa samochodu osobowego należącego do autosegmentu D, na potrzeby Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zużycie energii
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cwik-partnerzy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach