Przetargi.pl
Dostawa Chemii Basenowej

Centrum Rekreacyjno-Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany ogłasza przetarg

 • Adres: 01-922 Warszawa, ul. Conrada 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 6338680 , fax. 0-22 6338654
 • Data zamieszczenia: 2011-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rekreacyjno-Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany
  ul. Conrada 6 6
  01-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 6338680, fax. 0-22 6338654
  REGON: 14116568300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.crs-bielany.waw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Centraum Rekreacyjno-Sportowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Chemii Basenowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy chemii basenowej: Środki chemiczne: Podchloryn stabilizowany NaOCl - ilość 6 250 kg Regulator pH - ilość 1 250 kg Koagulant - ilość 60 kg Ziemia okrzemkowa - ilość 375 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 240000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach