Przetargi.pl
Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w miejscowości Puznów Stary gm. Garwolin

Urząd Gminy Garwolin ogłasza przetarg

 • Adres: 08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6820560 w. 57 , fax. 025 6820567
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Garwolin
  ul. Mazowiecka 16 16
  08-400 Garwolin, woj. mazowieckie
  tel. 025 6820560 w. 57, fax. 025 6820567
  REGON: 00053622600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w miejscowości Puznów Stary gm. Garwolin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa przyłącza elektroenergetycznego, składającego się z linii napowietrznej SN-15kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0.4kV do oczyszczalni ścieków w miejscowości Puznów Stary gm. Garwolin Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i techniczna na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452310005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki gwarancji i serwisu
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach