Przetargi.pl
DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W PUŁAWACH NA ROK 2013

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Marii Grzegorzewskiej 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 886 34 18 , fax. 81 886 34 19
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
  ul. Marii Grzegorzewskiej 3 3
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 886 34 18, fax. 81 886 34 19
  REGON: 06066385700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W PUŁAWACH NA ROK 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach na rok 2013
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.e-bip.pl/125981
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach