Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, pl. Kościuszki 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-655256980; 0-655256983 , fax. 0655256979
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  pl. Kościuszki 4 4
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 0-655256980; 0-655256983, fax. 0655256979
  REGON: 41110351000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.leszno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa/tankowanie paliwa do samochodów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku . Zamówienie obejmuje a. dostawę oleju napędowego - do 50 000 litrów, b. dostawę benzyny bezołowiowej Pb 95 - do 10 000 litrów Zamówienie będzie realizowane poprzez doraźne, bezgotówkowe tankowanie paliwa do zbiorników paliwa samochodów i sprzętu , na stacjach benzynowych Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Wyłoniony w przetargu Wykonawca zapewni : - możliwość tankowania paliwa w godz. od 6:00 do 22:00 w miarę potrzeb Zamawiającego; - możliwość tankowania paliwa do kanistrów dla urządzeń o małych pojemnościach np piły spalinowe , kosy mechaniczne, płyta wibracyjna , piła do cięcia nawierzchni, Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość paliwa, wg obowiązujących norm, przy czym Zamawiający będzie miał prawo wglądu w orzeczenie jakości paliwa, a w uzasadnionych przypadkach będzie miał prawo żądać od Wykonawcy skierowania próbki paliwa do kontrolnych badań laboratoryjnych; Wyłoniony w przetargu Wykonawca umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej , w okresach rozliczeniowych - 2 razy w miesiącu z 14 dniowym terminem płatności, na podstawie zbiorczych faktur wraz z bilingiem za pobrane paliwo (faktura będzie wystawiana za pełny okres rozliczeniowy i będzie obejmować należność z tytułu sprzedaży produktów dokonanych w tym okresie); zamawiający ustala następujące okresy rozliczeniowe: od 1-ego do 15-ego dnia miesiąca i od 16-ego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, a za datę sprzedaży uznaje ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego); Do każdej faktury Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć wykaz zawierający następujące informacje: - miejsce i data - rodzaj i ilość pobranego paliwa - numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy; Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia mniejszych ilości paliw. Do paliw stosuje się wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r nr 221, poz. 1441 ze zm.). Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania na stacjach paliw w odległości nie większej niż 7 km od siedziby Obwodu Drogowego w Lesznie ul. Energetyków 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdp.leszno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach