Przetargi.pl
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina - przebudowa drogi powiatowej ul. Dworcowej oraz budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją

Gmina Jarocin ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, Al. Niepodległości 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7472611 , fax. 062 7472225
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jarocin
  Al. Niepodległości 10 10
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7472611, fax. 062 7472225
  REGON: 25085470200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina - przebudowa drogi powiatowej ul. Dworcowej oraz budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy przebudowy drogi powiatowej ul. Dworcowej w Golinie na odcinku 701,60 m oraz budowy drogi gminnej na odcinku 328,00 m. Zamówienie obejmuje również budowę kolektora kanalizacji deszczowej na odcinku 974 mb wraz z przykanalikami o dł. 198,00 m. Powierzchnia jezdni wynosić będzie: - droga powiatowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej (wzmocnienie istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem) 4451m2 - droga gminna jezdnia o nawierzchni bitumicznej (istniejące grunty rolne) 2240 m2 Przedmiot projektu polegać będzie na wykonaniu: - robót ziemnych, - warstwy odsączającej, - warstw z tłucznia kamiennego, - nawierzchni mineralno-bitumicznej, - chodnika, - zjazdów, - utwardzenie poboczy - odwodnienia - wykonanie kanalizacji deszczowej Podstawę wykonania inwestycji stanowi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). Konstrukcję nawierzchni jezdni projektuje się na kategorię ruchu KR2 jn.: a) przebudowa drogi powiatowej: - warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca grubości 7 cm z betonu asfaltowego (poszerzenie) - warstwa wyrównawcza z masy mineralno - bitumicznej (wyrównanie profilu istniejącej jezdni) - istniejąca nawierzchnia bitumiczna - szerokość jezdni 6,20 m b) budowa drogi gminnej: - warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca grubości 7 cm z betonu asfaltowego - warstwa górnej podbudowy grubości 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolnej podbudowy grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa odsączająca grubości 20 cm z piasku średniego - szerokość jezdni 6,20 m Konstrukcja nawierzchni chodnika to: - kostka brukowa betonowa koloru szarego wibroprasowana grubości 6 cm - warstwa podsypkowa grubości 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4 Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na posesje: - kostka brukowa koloru czerwonego betonowa wibroprasowana grubości 8 cm - warstwa podsypkowa grubości 5 cm - podsypka cementowo -piaskowa w stosunku 1:4 - podbudowa grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - podsypka piaskowa grubości 10 cm. Zamówienie obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej: - kolektory kanalizacji deszczowej PP- b ? 300-800 mm - 974mb - przykanaliki kanalizacji deszczowej PP- b ? 3160-200 mm - 198 mb - oczyszczalnie Wód Deszczowych - 2kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452321302
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 zł) w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na rachunek bankowy nr: 91 1090 1131 0000 0000 1300 1942. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, pok. nr 57 do dnia 23.12.2010r. do godz. 09:00. Ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jarocin.pl -Bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach