Przetargi.pl
Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kasprowicza w Posadzie

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-530 Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2411210 , fax. 063 2411215
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Plac Wolności 1 1
  62-530 Kazimierz Biskupi, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2411210, fax. 063 2411215
  REGON: 00000000541196
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierz-biskupi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kasprowicza w Posadzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kasprowicza w Posadzie. Zakres rzeczowy zamówienia: - wykonanie kolektora grawitacyjnego PP-b ? 300 mm - 175 m - wykonanie kolektora grawitacyjnego PP-b ? 400 mm - 130 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452321302
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kazimierz-biskupi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach