Przetargi.pl
Budowa kablowej linii oświetleniowej w al. Jana Pawła II w Turku

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 42 62 598 52 79 , fax. +48 62 598 52 74
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 71A 71A
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 42 62 598 52 79, fax. +48 62 598 52 74
  REGON: 25068002400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswietlenie.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kablowej linii oświetleniowej w al. Jana Pawła II w Turku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kablowej linii oświetleniowej w al. Jana Pawła II w Turku w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt. 4.4. SIWZ. 2. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: montaż linii kablowej - 1921,50 m, montaż słupów oświetleniowych - 55 szt., montaż opraw oświetleniowych - 56 szt., montaż uziemień - 9 kpl. 3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia planu BIOZ, zapewnienia obsługi geodezyjnej, do wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, załatwienia zajęcia pasa drogowego wraz z uiszczeniem opłat lub podpisania umowy użyczenia drogi, realizacji warunków określonych w opiniach organów, uzgodnieniach, decyzjach, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswietlenie.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach