Przetargi.pl
dostawa do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. 40 ton polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej (postępowanie GWDA/ZP/1/15)

Spółka Wodno-Ściekowa "GWDA" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 213 61 54 , fax. 67 212 45 59
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Wodno-Ściekowa "GWDA" Spółka z o.o.
  ul. Na Leszkowie 4 4
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 213 61 54, fax. 67 212 45 59
  REGON: 57205134200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gwda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. 40 ton polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej (postępowanie GWDA/ZP/1/15)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje dostawę 40 ton polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej do oczyszczalni ścieków w Pile, ul. Na Leszkowie 4, w okresie od dnia podpisania umowy (tj. od około 4 kwietnia 2015r.) do 30 kwietnia 2017r. lub do dnia zakupienia całkowitej ilości produktu. Zamawiający żąda polielektrolitu w proszku. Dostawa polielektrolitu prowadzona będzie sukcesywnie, jednorazowo 1-5 ton, maksymalny czas dostawy - 3 dni robocze od zgłoszenia zamówienia faxem lub e-mailem; do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat jakości w języku polskim. W przypadku istotnego pogorszenia się jakości parametrów osadu odwirowanego - spadek suchej masy poniżej 18 % lub wzrost zawiesiny w odcieku powyżej 500 mg/litr, Wykonawca, w terminie do 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego, dokona ponownego doboru polielektrolitu w celu spełnienia warunków technologicznych z przetargu i w przypadku zmiany polimeru dostarczy go w tej samej cenie, jak polimer oferowany w przetargu. W przypadku zmiany produktu Zamawiający żąda polielektrolitu w proszku. 2. W celu przygotowania ofert i dobrania optymalnego produktu handlowego, Zamawiający zaleca Wykonawcom wykonanie testów laboratoryjnych na terenie oczyszczalni GWDA w Pile w uzgodnionym terminie, przed złożeniem ofert. W celu wykonania tych badań Zamawiający dostarczy Wykonawcom uzgodnioną ilość próbki osadu po komorach fermentacji, tożsamego z tym, jaki poddawany jest odwadnianiu w skali technicznej oraz udostępni pomieszczenie laboratoryjne. W celu przeprowadzenia testów należy się umówić z kierownikiem oczyszczalni p. Zbigniewem Piechowiakiem tel.67 213 61 54 wew. 55. lub 601-499-067. 3. Testy techniczne na wirówce zostaną wykonane po złożeniu ofert przez Wykonawców. W celu przeprowadzenia próby technicznej Wykonawca dostarczy 25 kg proszkowego polimeru podanego w ofercie. Za dostarczony polimer Zamawiający zapłaci po cenie podanej w ofercie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wykonawca uczestniczy w teście na zasadzie obserwatora. Wirówkę obsługuje i próby pobiera personel Zamawiającego. Czas trwania próby na wirówce - 8 godzin dla każdego Wykonawcy. Pomiary efektów odwadniania przeprowadzone zostaną na wirówce ANDRITZ model: D55LLC30 BHP TC. 4. Do badań na zawartość suchej masy i zawiesiny ogólnej przy parametrach uznanych przez przedstawiciela Wykonawcy za optymalne pobiera się jedną próbkę placka osadowego i jedną próbkę odcieku. Próbki pobierane są w celu laboratoryjnego określenia suchej masy placka osadu odwirowanego i zawiesiny ogólnej w odcieku. Przy nastawach wirówki, przy których pobiera się powyższe próbki, wizualnie pod względem pienienia się ocenia się odciek z wirówki. Odciek nie może wykazywać tendencji do pienienia się. Analiza próbki osadu zostanie wykonana przez akredytowane laboratorium SGS Eko-Projekt sp. z o.o. , ul.Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, na koszt Zamawiającego. Warunkiem oceny ofert będzie: a) uzyskanie suchej masy placka (osadu po wirówce) większej lub równej 18% suchej masy oraz b) zawiesina ogólna w odcieku nie większa niż: 500 mg/litr oraz c) brak pienienia się odcieku. Tylko oferty spełniające w/w warunki zostaną ocenione jako spełniające wymogi technologiczne i będą poddane ocenie wg kryteriów wskazanych w punkcie XIX Części I. SIWZ. Szczegółowy zakres zadania, warunki jego realizacji, odbiorów i płatności określa Część II - wzór umowy do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 245420005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądz przelewem na konto Zamawiającego : BZ WBK 3 Oddział w Pile 61 1500 1041 1210 4003 1323 0000 z opisem : wadium - Dostawa polielektrolitu 2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancje bankowe; 4) gwarancje ubezpieczeniowe; 5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Z 2007r Nr 42, poz.275 z póź. zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku konsorcjum zaleca się wymienienie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą, e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca, którego ofertę wybrano (i) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (ii) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iii) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. f) Gwarancja ma zawierać zapis : Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego . g) oznaczenie postępowania, którego zabezpieczenie dotyczy, h) Zapisy w pkt. 3.f) odnoszą się również do poręczeń. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się by do oferty dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć: a) w oryginale w osobnej kopercie dołączonej do oryginału oferty oraz b) w kopii dołączonej do oryginału oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: przydatność technologiczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gwda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach