Przetargi.pl
ZP WORD 3/ bony / 2015

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, ul. Wilczak 53
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8290180 , fax. 61 8290187
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Wilczak 53 53
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8290180, fax. 61 8290187
  REGON: 63114696200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojewódzka samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP WORD 3/ bony / 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Jednorazowa dostawa bonów towarowych podarunkowych papierowych w nominałach: 20.00 zł, 50.00 zł oraz 100.00 zł o łącznej wartości 100.300,00 zł (słownie : stotysięcytrzystazłotych00/100) z przeznaczeniem dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu. Pod pojęciem bonów towarowych należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość placówek handowych na terenie m.Poznania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.word.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach