Przetargi.pl
Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia

Gmina Kawęczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2885910 , fax. 063 2885940
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kawęczyn
  Kawęczyn 48 48
  62-704 Kawęczyn, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2885910, fax. 063 2885940
  REGON: 31101948000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia realizowanego na terenie Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich. 2. Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje wykonanie zakresu rzeczowego robót w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowane przez mgr inż. Wiesławę Kolenda KONSPROJEKT Turkowice 46 62-700 Turek , tel: 609 553 996. Budowa boiska o wymiarach 18,0 x 44,0 m, ze strefami ochronnymi oraz malowaniem linii: 1) montaż wyposażenia (bramki - 2 szt, tablica informacyjna ), 2) wykonanie drenażu 3) ogrodzenie boiska 4) wykonanie piłkochwytu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kaweczyn.pl/index.php?pid=216
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach