Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8593430 , fax. 61 8593429
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8593430, fax. 61 8593429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.powiat.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 2) Zamówienie będzie realizowane etapami, w miarę potrzeb, każdorazowo na polecenie Zamawiającego. 3) Uszkodzone nawierzchnie dróg będą kwalifikowane do remontu w zakresie określonym przez umocowanych pracowników Zamawiającego. 4) Wymagania techniczne wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określone zostały w SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH zawartych w załączniku do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zakresy robót objętych zamówieniem Zamówienie podzielono na 5 zadań: Zadanie I - teren gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki Zadanie II - teren gmin: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne Zadanie III - teren gmin: Czerwonak, Murowana Goślina Zadanie IV - teren gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz Zadanie V - teren gmin: Kórnik, Mosina Wykonawca może składać ofertę maksymalnie na 2 części zamówienia (dwa zadania). Każda część będzie rozpatrywana osobno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: Zadanie I - 3400,00zł Zadanie II - 3400,00zł Zadanie III - 2100,00zł Zadanie IV - 4300,00zł Zadanie V - 2400,00zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2, 3, 4, 5 musi być bezwarunkowe i tożsame z wadium wnoszonym w pieniądzu oraz powinno być złożone w oryginale w oznaczonej oddzielnej kopercie wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach