Przetargi.pl
Usługa sprzątania pomieszczeń w siedzibie Rejonu w Chodzieży, siedzibie Obwodu Drogowego w Chodzieży oraz siedzibie Obwodu Drogowego w Obornikach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Chodzieży ogłasza przetarg

 • Adres: 64-800 Chodzież, ul. Ofiar Gór Morzewskich 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-67 28 29 948 , fax. 0-67 28 29 699
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Chodzieży
  ul. Ofiar Gór Morzewskich 3 3
  64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie
  tel. 0-67 28 29 948, fax. 0-67 28 29 699
  REGON: 01751157500130
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gddkia.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania pomieszczeń w siedzibie Rejonu w Chodzieży, siedzibie Obwodu Drogowego w Chodzieży oraz siedzibie Obwodu Drogowego w Obornikach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa sprzątania pomieszczeń przy użyciu własnych środków -w siedzibie Rejonu w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul Ofiar Gór Morzewskich 3 -7 pomieszczeń biurowych - 122,76 m? -klatka schodowa, korytarze - 52,32 m? -2 samitariaty - 7,67 m? -kuchenka, pokój serwera - 9,47 m? Razem-192,22 m? -w siedzibie Obwodu Drogowego w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul Ofiar Gór Morzewskich 1 -pomieszczenie biurowe - 45m? -klatka schodowa, korytarz - 36m? -pomieszczenia socjalne-stołówka, szatnia, 3 sanitariaty - 40m? Razem-121 m? -w siedzibie Obwodu Drogowego w Obornikach 64-600 Oborniki, ul Łukowska 16 -2 pomieszczenia biurowe - 30m? -korytarz, stołówka, szatnia, pokój noclegowy, 2 sanitariaty - 100m? Razem-130 m? W zakres sprzątania wchodzi: codziennie : - zamiatanie, odkurzanie oraz mycie podłóg /płytki ceramiczne i wykł.pcv / - opróżnianie koszy na śmieci z wymianą wkładów foliowych i wyniesieniem śmieci do kontenera - wycieranie kurzu z mebli, parapetów oraz sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach Uwaga! Z zestawów komputerowych usuwać kurz miękką ściereczką - nie myć - mycie urządzeń sanitarnych, utrzymanie wzorowej czystości w sanitariatach wraz z systematyczną dezynfekcją oraz udrażnianiem urządzeń sanitarnych i bieżącą wymianą w toaletach środków higienicznych dostarczonych przez Wykonawcę ( papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie, środki dezynfekujące i odświeżacze zapachowe;) - czyszczenie i konserwacja mebli biurowych - środkami konserwująco - czyszczącymi - mycie luster raz w miesiącu: - mycie drwi, kaloryferów, parapetów oraz płytek ściennych w sanitariatach dwa razy w roku: - mycie okien wraz z ramami i żaluzji wewnętrznych Usługi sprzątania będą wykonywane w dniach pracy Zamawiającego po zakończeniu godzin jego urzędowania Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowie się w trakcie wykonywania usługi oraz do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszystkich materiałów, z którymi z racji wykonywania usługi mógłby się zetknąć Wykonawca usług we własnym zakresie i własnym staraniem zaopatruje się we wszystkie niezbędne środki pracy do należytego wykonania usługi a mianowicie: -Wiadra, szczotki, mopy, ścierki, myjki, odkurzacze, froterki itp. -Środki myjąco - czyszczące i odświeżające powietrze ( usuwające zapachy ) -środki dezynfekujące, udrażniające oraz myjąco - zapachowe do WC -środki do konserwacji i czyszczenia wykładzin podłogowych i mebli biurowych -papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci, mydło w płynie -inne środki oprócz wymienionych, które będą niezbędne do realizacji zamówienia -środki czystości używane do czyszczenia i konserwacji podłóg muszą odpowiadać normom BHP, posiadać atesty PZH oraz świadectwo dopuszczenia do obrotu, skutecznie czyścić zabrudzone powierzchnie, odpowiednie do danego rodzaju powierzchni. Środki używane do sprzątania sanitariatów powinny charakteryzować się przyjemnym i trwałym zapachem. Cena zakupu środków czystości i higieny oraz środków używanych do czyszczenia i konserwacji jest wliczona do ogólnej wartości przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i ppoż
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gddkia.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach