Przetargi.pl
Dostawa wirówek laboratoryjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Sukiennicza 13
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2927103 , fax. 061 2927102
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Sukiennicza 13 13
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2927103, fax. 061 2927102
  REGON: 00055382200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szamotuly.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wirówek laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa wirówek laboratoryjnych, zwanych w dalszej części również przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części i szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ. Wirówki laboratoryjne muszą spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Miejscem realizacji dostawy wirówek laboratoryjnych będzie Laboratorium Szpitala mieszczące się przy ul. Sukienniczej 13 w Szamotułach. Dostawa wirówek laboratoryjnych nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Termin dostawy zostanie uznany za zachowany, jeżeli w zakreślonym terminie zostanie podpisany protokół przekazania do użytkowania. Warunkiem jego podpisania jest wcześniejsze przeprowadzenie szkolenia personelu. Dostawa wirówek laboratoryjnych nastąpi do Laboratorium Szpitala mieszczącego się w Szamotułach przy ul. Sukienniczej 13. Dostawa wirówek laboratoryjnych obejmuje w szczególności: załadunek, rozładunek, transport, uruchomienie, instalację, kalibrację, przekazanie do użytkowania oraz przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi i prawidłowej konserwacji wirówek. Wraz z wirówkami laboratoryjnymi Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oraz niezbędną dokumentację techniczną do ich zainstalowania oraz uruchomienia. Wykonawca zobligowany będzie do wykonywania nieodpłatnych napraw konserwacyjnych wynikających z wymagań producenta wirówek laboratoryjnych oraz zapewnienia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego przez okres obowiązywania umowy. Uwaga: W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych czy też znaków towarowych zamawiający informuje, że wskazania takie mają wyłącznie charakter przykładowy wskazujący wyłącznie parametry użytkowe i techniczne, które są istotne dla Zamawiającego. W związku z powyższym w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna ofertę, w której zaproponowano przedmiot zamówienia o parametrach technicznych i użytkowych, nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ i zał. nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykaz rozwiązań równoważnych należy wskazać w ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429311002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szamotuly.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach