Przetargi.pl
PRZEBUDOWA UL. PARK POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W POWIDZU

Gmina Powidz - Urząd Gminy w Powidzu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-430 Powidz, ul. 29 Grudnia 24
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 2776272, 2776273 , fax. 0-63 2776272
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Powidz - Urząd Gminy w Powidzu
  ul. 29 Grudnia 24 24
  62-430 Powidz, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 2776272, 2776273, fax. 0-63 2776272
  REGON: 31019858000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powidz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA UL. PARK POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W POWIDZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: -usuniecie drzew zagrażających bezpieczeństwu, - rozbiórkę istniejących krawężników i chodników, - wykonanie robót ziemnych związanych z poszerzeniem jezdni i lok. chodników - ułożenie nowych krawężników kamiennych - ułożenie nowych nawierzchni chodników z klinkieru i kostki granitowej - wykonanie nowych nawierzchni chodników z klinkieru i kostki granitowej -poszerzeni jezdni do szer. łącznej 5,00 m i wyrównanie i wykonanie nowej w-wy bitumicznej-ścieralnej, - przebudowę zieleńców-wymiana roślin -roboty towarzyszące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Od wykonawców wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powidz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach