Przetargi.pl
Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Będkowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Gmina Będków ogłasza przetarg

 • Adres: 97-319 Będków, ul. Parkowa 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7257010, 7257014 , fax. 044 7257012
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Będków
  ul. Parkowa 3 3
  97-319 Będków, woj. łódzkie
  tel. 044 7257010, 7257014, fax. 044 7257012
  REGON: 59064789400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ugbedkow.madkom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Będkowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa węgla kamiennego dla Urzędu Gminy w Będkowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych /dostawy sukcesywne w miejsca wskazane przez zamawiającego/: 1/ kostka w szacunkowej ilości 135 ton o parametrach: - wartość opałowa Qir - minimum 28500 kJ/kg - popiół Ar - nie więcej niż 5% - siarka Str - nie więcej niż 0,7% 2/ orzech w szacunkowej ilości 95 ton o parametrach: - wartość opałowa Qir - minimum 28500 kJ/kg - popiół Ar - nie więcej niż 5% - siarka Str - nie więcej niż 0,7% 3/ miał w szacunkowej ilości 50 ton o parametrach: - wartość opałowa Qir - minimum 20000 kJ/kg - popiół Ar - nie więcej niż 18% - siarka Str - nie więcej niż 0,8%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, i w tym względzie: a) prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z póżn. zm.) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia , 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , i w tym względzie: a) dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. co najmniej jednym samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności minimum 5 t oraz jedną ładowarką. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i ubezpieczony. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wys. 190.000,00 zł 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy złożonych wymaganych dokumentów i oświadczeń, stosując formułę : spełnia -nie spełnia , tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone wymagania. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Wykonawca, który nie spełnił choć jednego z w/w warunków, zostanie wykluczony z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot. 2) oświadczenie o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ugbedkow.madkom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach