Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Gimnazjum w Istebnej

Gimnazjum im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 43-470 Istebna, Istebna 1345
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8556059 , fax. 033 8556059
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gimnazjum im. Jana Pawła II
  Istebna 1345 1345
  43-470 Istebna, woj. śląskie
  tel. 033 8556059, fax. 033 8556059
  REGON: 07229160700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gimnazjum.istebna.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Gimnazjum w Istebnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia polega na dostawie lekkiego oleju opałowego potrzebnego do opalania Gimnazjum w Istebnej. 2. Dostarczany olej opałowy winien być I klasy jakości i spełnić poniższe warunki: - gęstość: w 15°C max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l), - wartość opałowa min 42 600 kJ/kg, - temperatura zapłonu powyżej 56°C, - zawartość siarki max 0,10%, - lepkość kinetyczna w 20oC max 6,00 mm2/s, - zawartość wody max 200 mg/kg, - zawartość stałych ciał obcych max 24 mg/kg, - temperatura płynięcia max -20oC. 3. Planowana łączna ilość oleju wynosi do 25000 litrów. 4. Dostawa oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie potwierdzonych fax-em przez Zamawiającego u Dostawcy, w terminie dwóch dni od daty telefonicznego złożenia zamówienia. Wykonawca dołączy atest na olej opałowy przy każdej dostawie. 5. Miejsce dostawy oleju: kotłownia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gimnazjm.istebna.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach