Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kruszyna

Gmina Kruszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 42-282 Kruszyna, ul. Kmicica 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3202003 , fax. 34 3202054
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kruszyna
  ul. Kmicica 5 5
  42-282 Kruszyna, woj. śląskie
  tel. 34 3202003, fax. 34 3202054
  REGON: 15139805000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kruszyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kruszyna. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kruszyna. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi: Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną: 40 w tym OSD: TAURON Dystrybucja S.A. - 32, PGE Dystrybucja S.A. - 7, PKP Energetyka S.A. - 1. Całkowita moc umowna [kW]: 93,0. Grupa taryfowa wg OSD: TAURON Dystrybucja S.A. - O11, PGE Dystrybucja S.A. - C12b, PKP Energetyka S.A. - C12a. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh]: 406,7. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach