Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb KP PSP Opoczno

Komenda Powiatowa PSP ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Rolna 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7552469 , fax. 044 7552469
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa PSP
  ul. Rolna 1 1
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 044 7552469, fax. 044 7552469
  REGON: 59065335700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.opoczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka ochrony przeciwpożarowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb KP PSP Opoczno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 31 500 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.straz.opoczno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach