Przetargi.pl
Wykonanie usług technicznych związanych ze wsparciem przygotowania oraz niezbędnym nadzorem technicznym Projektu pod nazwą: Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami

Łódzki Ośrodek Geodezji ogłasza przetarg

  • Adres: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
  • Województwo: łódzkie
  • Telefon/fax: tel. 42 6374706 , fax. 42 6374777
  • Data zamieszczenia: 2011-11-08
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Ośrodek Geodezji
    ul. Traugutta 21/23 21/23
    90-113 Łódź, woj. łódzkie
    tel. 42 6374706, fax. 42 6374777
    REGON: 47083053600000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.log.lodz.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Wykonanie usług technicznych związanych ze wsparciem przygotowania oraz niezbędnym nadzorem technicznym Projektu pod nazwą: Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług technicznych związanych ze wsparciem przygotowania oraz niezbędnym nadzorem technicznym Projektu pod nazwą: Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami. 1.2. Zakres usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: 1.2.1 wykonywanie prac związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem procedury przetargowej dla dostaw informatycznych Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - planowanych do realizacji w następującym zakresie : 1.2.1.1. weryfikacji Analizy Technicznej (warunki techniczne) stanowiącej załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy informatyczne Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, 1.2.1.2. wykonywania i odbioru dostaw/usług wraz z opisem cech technicznych przewidzianych dla zamówienia określonego Analizą Techniczną i przetargową, 1.2.1.3. współpraca w trakcie postępowania przetargowego, 1.2.1.4. kontrola (audyt) prac dostarczanych przez Wykonawcę, 1.2.1.5. sprawdzanie pod kątem prawidłowości technologii wykonania dostaw informatycznych, 1.2.1.6. stała bieżąca kontrola merytoryczna, 1.2.1.7. bieżące i szczegółowe rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez Wykonawcę dostaw informatycznych, 1.2.1.8. potwierdzania Raportem prawidłowego wykonania przedmiotów dostaw informatycznych przyjętych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 1.2.1.9. potwierdzania (na podstawie raportów) protokołów odbiorów: cząstkowych, częściowych i końcowego, 1.2.1.10. badanie zgodności wykonania zamówienia z obowiązującymi przepisami prawa, standardami technicznymi i wytycznymi dotyczącymi tego asortymentu dostaw/usług oraz postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w szczególności z Specyfikacją Techniczną, 1.2.1.11. ustalanie ewentualnych przyczyn nieprawidłowości i uchybień w realizacji zamówienia i wskazanie sposobów i środków umożliwiających ich usunięcie.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716300003
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: 1.Wadium 800 PLN (słownie: osiemset zlotych). 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10 % ceny brutto oferty,musi być wniesione przez Wykonawcę najpóżniej w dniu podpisania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.log.lodz.pl w zakładcze zamówienia publiczne.
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach